مسجد رَأس الْـخـوْر

نوع: مذهبی

کارفرما: دپارتمان امورخیریه و اسلامی امارات متحده عربی

خدمات ارائه شده:

طراحی معماری

مشاوره فنی

زیربنا: 1700 متر مربع به همراه 4000 متر مربع طراحی محوطه

موقعیت: امارات متحده عربی – شیخ نشین دبی- راس الخور

وضعیت: تکمیل شده

WE ARE PIONEER SOLUTION