روستای گردشگری بین شان

نوع: گردشگری- اقامتی- فرهنگی

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری Golden Deer

خدمات ارائه شده:

طراحی معماری

زیربنا: 82000 متر مربع به همراه 68000 متر مربع طراحی محوطه و سایت

موقعیت: روستای بین شان – سد چین کیان – چین

وضعیت: تکمیل شده

همکار:  شرکت JWDA

WE ARE PIONEER SOLUTION